Uw zekerheid op een deftig land.

Ons land staat voor grote uitdagingen om onze welvaart en ons welzijn ook in de toekomst te kunnen garanderen.  De betaalbaarheid van onze welvaart – onze pensioenen en onze gezondheidszorg – staat onder druk.

Een deftig land biedt zekerheid op de betaalbaarheid van onze pensioen en onze gezondheidszorg.

We zetten hiervoor in op drie werven:

Meer mensen aan het werk.

Uw zekerheid op het behoud van ons welvaartsmodel.

Wanneer we in heel België een werkzaamheidsgraad realiseren van 80% is het probleem voor de helft opgelost.  Daarbij komt dat werken ook geen straf is, maar de beste sociale bescherming.  Wie deelneemt aan de maatschappij kan immers krijgen van de maatschappij.

Voor cd&v is het glashelder. Om er voor te zorgen dat ons welvaartsmodel behouden blijft moeten we meer mensen aan het werk krijgen. Hoe?

  1. Werken moet meer lonen via noodzakelijke fiscale hervormingen en het structureel verankeren van de Vlaamse jobbonus.
  2. VDAB moet door te focussen op de kerntaken ‘begeleiden & opleiden’, in samenwerking met onze lokale besturen, specifieke doelgroepen als leefloners en langdurig zieken naar werk begeleiden.
  3. Een grondig hervorming van de verantwoordelijkheden dringt zich op.  De regio’s dienen verantwoordelijk gemaakt voor het eigen arbeidsmarktbeleid en via het hertekenen van de financieringswet dienen ze beloond te kunnen worden voor goede resultaten.  De werkloosuitheidsuitkeringen beperken we in de tijd, tot maximaal 2 jaar.

Een overheid die vertrouwt, waardeert en vergunt.

Uw zekerheid op ruimte om ondernemend te zijn.

We moeten als Limburg meer fier zijn op de innovatieve regio die we zijn.  Want onze innovatiekracht is de motor bij de omslag naar meer strategische autonomie en het behoud van ons welvaartsmodel.  Innovatie is immers dé manier om te werken aan duurzame, digitale oplossingen voor onze samenleving en economie, om onze levenskwaliteit te garanderen dus.  De Einstein Telescoop wordt zo de grootste sprong voorwaarts in de geschiedenis van onze provincie.

We dienen aan burgers, bedrijven en beleidsmakers dan ook alle kansen te bieden om ondernemend te zijn.  Om zo deel van de oplossing te kunnen blijven.

Drie zaken zijn hierin prioritair

  1. De relatie tussen overheden en ondernemers moet terug gestoeld worden op wederzijds vertrouwen. Daartoe verminderen we de regel- en administratieve lasten.
  2. We moeten met z’n allen terug prijsbewust worden. We dienen onze ondernemers te waarderen door voor deze kwaliteit een correcte prijs te betalen.  De kwaliteitseisen die we hier opleggen moeten ook gelden voor de import.
  3. Verduurzamen kan enkel als we investeren in nieuwe technieken. Een rechtszekere vergunning is daarbij cruciaal.

De werkvloer als grootste school van Vlaanderen.

Uw zekerheid dat élk talent tot haar recht komt.

Jobs veranderen, verdwijnen en nieuwe jobs ontstaan. Denk maar aan de digitalisering, robotisering en de groene transitie.  

In die snel veranderende wereld is het cruciaal dat:

  1. we blijven investeren in de grote groep van jongeren die vandaag ongekwalificeerd uitstromen;
  2. we jongeren (en hun ouders) overtuigen dat ze bij hun studiekeuze niet noodzakelijk hoog maar vooral juist moeten mikken;
  3. we levenslang leren met de paplepel meegeven.

Meer dan ooit zetten we in op de combinatie tussen leren op de schoolbanken en leren op de werkvloer. De werkvloer moet immers de grootste school van Vlaanderen worden. We doen dit in het onderwijs, maar ook voor jongeren die zonder een diploma de schoolbanken verlaten.